Контакти

Адрес:
гр. София, 1000
ул. "Ангел Кънчев" № 20А
ет. 1 над партер

Телефони:
тел. 02/9817485

адв. Грета Астарджиева
моб. тел. 0887/853383
e-mail: astardjievag@yahoo.com

адв. Алена Гачева
моб. тел. 0887/212814
e-mail: alenagacheva@hotmail.com

 • Начало

  Добре дошли в нашата страница и Ви благодарим за отделеното време.

  Практикуваме като адвокати в Софийска адвокатска колегия. Предлагаме на своите клиенти правна помощ в областта на търговското, гражданското и административното право и процес.

  Защо да се обърнете към нас?

  Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения, а законодателството в България търпи динамични и чести изменения и допълнения. Това затруднява вземането на правилни решения. Навременната консултация с адвокат спестява време и средства и винаги е добра инвестиция.
  Ще се радваме да бъдем полезни на Вас, на Вашето семейство или на Вашия бизнес. Не се колебайте да се свържете с нас!


 • За нас

  Адвокат Грета Астарджиева

  Грета АстарджиеваЗавършила съм Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1996 г.
  В периода 1996 г. - 1997 г. бях съдебен кандидат при Софийски окръжен съд.
  През 1997 г. започнах работа като юрисконсулт в "Химкомплект-инженеринг" АД, гр. София.
  През 2007 г. за кратко бях на работа в Националния институт на правосъдието.

  Адвокат съм от 2007 г., когато бях вписана в регистъра на Софийска адвокатска колегия. От 2007 г. до 2009 г. работих в Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори". През май 2009 г. създадох собствена адвокатска кантора, където, съвместно с адвокат Алена Гачева, сега работим за Вас.

  Адвокат Алена Гачева

  Алена ГачеваЗавършила съм Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 2000 г.
  В периода февруари 2001 – февруари 2002 бях съдебен кандидат при Софийски градски съд.

  През юни 2002 г. бях вписана в регистъра на Софийска адвокатска колегия.
  От юни 2002 г. до юни 2010 г. работих в Адвокатско дружество "Гачев, Балева, партньори".


 • Услуги

  Общо гражданско право

  - съдебна защита по дела за поставяне под запрещение
  - правна помощ в процедурата по учредяване на настойничество и попечителство
  - правна защита в процедури по гражданска регистрация:

  • промяна на име,
  • промяна на гражданство,
  • адресна регистрация и др.

  - регистрация на юридически лица с нестопанска цел - сдружения, фондации и др.

   

  Вещно право

  - пълно правно обслужване при:

  • сделки с недвижими имоти: продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане, проучване на правния статут на имота в имотния регистър и по действащите кадастрален и регулационен план, обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката, съдействие при осъществяване на процедурите пред нотариуса
  • учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути
  • обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност

  - консултиране и защита при:

  • съсобственост върху недвижими имоти - ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот
  • етажна собственост - уреждане на взаимоотношенията между етажните собственици и управление на етажната собственост съгласно новия Закон за етажната собственост
  • реституция на недвижими имоти;

  - правна помощ при уреждане на имуществените отношения между съпрузите - имуществена общност, имуществена разделност, брачни договори; съдебна защита по дела, свързани с имуществени спорове между съпрузи
  - съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението
  - вписвания в имотния регистър

   

  Облигационно право

  - правна помощ при изготвяне, сключване, изпълнение и прекратяване на различни видове договори - продажба, замяна, дарение, наем, заем, договор за изработка и др., обезпечаване на вземанията по сключен договор
  - посредничество при преговори по повод неизпълнение на договор; съдебна защита по дела при неизпълнение на договор; извънсъдебно и съдебно разваляне на договор
  - изготвяне на пълномощни
  - съдебна защита по дела за непозволено увреждане и неоснователно обогатяване

   

  Трудово право

  - правна помощ при:

  • изготвяне, сключване, изпълнение и прекратяване на трудови договори
  • ангажиране имуществената отговорност на работодателя или на работника
  • търсене на обезщетения по сключен трудов договор
  • спорове относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения

  - съдебна защита по трудови дела

   

  Семейно и наследствено право

  - правна помощ при уреждане на имуществените отношения между съпрузите - имуществена общност, имуществена разделност, брачни договори
  - съдебна защита при прекратяване на брака - развод по взаимно съгласие и по исков ред
  - съдебна защита по дела за издръжка
  - съдебна защита по дела за възстановяване на запазена част при наследяване по закон
  - правна помощ при:

  • изготвяне на нотариално и саморъчно завещание;
  • приемане или отказ от наследство
  • делба на наследство - доброволна делба и делба по съдебен ред

   

  Търговско право

  - правна помощ при:

  • учредяване, преобразуване, прекратяване и ликвидация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД и т.н.
  • вписвания и обявявания в търговския регистър
  • прехвърляне на търговско предприятие
  • учредяване и прекратяване на търговско представителство
  • сключване, изпълнение и прекратяване на търговски сделки - търговска продажба, договор за лизинг, комисионен договор, запис на заповед, чек и т.н.

  - съдебна защита по дела за търговска несъстоятелност
  - пълно правно обслужване по договор на юридически лица или еднолични търговци, почасова консултантска дейност

   

  Граждански процес

  - съдебна защита:

  • по граждански и търговски дела;
  • по бързи производства, брачни дела, производства за поставяне под запрещение, съдебна дела, производства за сключване на окончателен договор и т.н.;
  • при обезпечение на бъдещ иск и на предявен иск - налагане на запор, възбрана и др.
  • в изпълнителни производства пред съда - при издаване на изпълнителен лист и заповеди за изпълнение
  • по изпълнителни дела пред съдия-изпълнителя - принудително събиране на парични вземания, публична продажба на движими вещи и недвижими имоти, изпълнение върху вещи в съпружеска имуществена общност, принудително изпълнение на непарични задължения - принудително отнемане на движими вещи и недвижими имоти, принудително изпълнение на определени действия.

   

  Административно право и процес

  - правна защита при издаването и изпълнението на административни актове и при извършването на административни услуги от различните държавни и общински органи;
  - правна защита при обжалване на административни актове;
  - съдебна защита по административни дела;
  - съдебна защита по административно-наказателни дела - обжалване на наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции, актове за налагане на принудителни административни мерки и т.н.


 • Възнаграждения

  Предложените по-долу възнаграждения подлежат на предоговаряне при фактическа и правна сложност на казуса.

  І. Възнаграждения за консултации, справки, изготвяне на книжа и договори:

  1. Устна консултация - 40 лв.;

  2. Писмена консултация - 60 лв.;

  3. Проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв.;

  4. Справка - 60 лв.

  5. Съставяне на завещание - 50% от таксата по т. І.6., но не по-малко от 200 лв.

  6. Съставяне на писмени договори, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка, на база цената по съответния договор или акт:

  a. при интерес до 1000 лв. - 100 лв.

  б. при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 200 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;

  б. при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 350 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.

  г. при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 700 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;

  д. при интерес над 100 000 лв. - 1000 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100000 лв.;

  7. Учредяване и регистриране на:

  а. ЕТ - 200 лв.;

  б. ООД и ЕООД - 400 лв.;

  в. АД - 800 лв.;

  г. събирателно или командитно дружество - 300 лв.;

  д. жилищностроителна кооперация - 400 лв.;

  е. фондации и сдружения с нестопанска цел - 500 лв.;

  8. Пълно правно обслужване по договор с юридически лица или еднолични търговци - 500 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец се дължи отделно възнаграждение;

  9. За уговорена почасова консултантска дейност - 80 лв. на час.

  ІІ. Възнаграждения по граждански, търговски, административни и административно-наказателни дела за една инстанция:

  1. За защита по дела без определен материален интерес възнагражденията са следните:

  а. по трудови дела - 300 лв.

  б. по трудови дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа - 400 лв.

  в. за развод по исков ред - 700 лв.,

  г. за развод по взаимно съгласие - 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения между страните, възнаграждението се определя по реда на следващата т. 2

  д. за обжалване на наказателно постановление - 150 лв., като при глоба или имуществена санкция над 1000 лв., възнаграждението е ¾ от възнаграждението, определено по реда на следващата т. 2.

  2. За защита по дела с определен материален интерес възнагражденията са следните:

  а. при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;

  б. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;

  в. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 500 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;

  г. при интерес над 10 000 лв. - по договаряне.

  3. За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания, но не по-малко от 800 лв.

  4. За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 600 лв.

  5. За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист и в производства за издаване на заповед за изпълнение - възнаграждението се определя по правилата на т. ІІ.2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.

  6. За изготвяне на въззивни и касационни жалби и за приподписване на касационни жалби без явяване в съдебно заседание както и за изготвяне на молби за отмяна на влязло в сила решение - ¾ от възнаграждението за пълна съдебна защита с явяване в съдебни заседания.

  ІІІ. Възнаграждения по изпълнителни дела

  1. За образуване на изпълнително дело - 100 лв.;

  2. За водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел събиране на парични вземания - ½ от възнаграждението, определено по реда на т. ІІ.2., на база сумата за събиране

  3. за въвод или опразване на недвижим имот – ½ от възнаграждението, определено по реда на т. ІІ.2., на база стойността на имота.

  За всички неупоменати по-горе случаи възнаграждението се определя изцяло по договаряне с клиента.

  Адвокатът има право да оказва безплатна адвокатска помощ на:

  1. материално затруднени лица;

  2. лица, които имат право на издръжка;

  3. близки и роднини, както и на юристи.

 • On-Line Контакт

  Форма за On-Line Консултации.

  Ще се постараем да потърсим връзка с Вас в рамките на следващите дни, за да обсъдим Вашия въпрос.

  Молим Ви да осигурите валиден телефон или e-mail адрес за обратна връзка.